MENÜ

                                                    

  

 

Bárdos László Gimnázium

2014/2015-ös tanévi

pályaválasztási tájékoztatója

 

 

 

Az általános iskolák 4. osztályos és 8. osztályos tanulóinak és szüleiknek, továbbá az intézmények vezetőinek,
pályaválasztási felelőseinek és az osztályfőnököknek

 

Kedves 4. és 8. osztályos Tanulók!

Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Szülők!

 

 

A Bárdos László Gimnázium elkészítette beiskolázási ütemtervét, amelyet ezen tájékoztatóval együtt ok­tóber 31-éig az általános iskolák igazgatóinak elektronikus formában eljuttattunk, de olvas­ható az iskola honlapján is: www.blg.sulinet.hu

 

Bízunk benne, hogy a 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan a tájékoztató pontos eligazítást ad minden ér­deklődő tanulónak, szülőnek és általános iskolának arról, hogy milyen a felvételi eljárás rendje, azaz:

 • milyen típusú gimnáziumi osztályok indulnak,
 • hány tanuló felvételére lehet számítani az egyes csoportokban,
 • milyen lesz a felvételi vizsga,
 • hogyan történik a felvételi pontszámok meghatározása,
 • kiknek ajánljuk az egyes gimnáziumi típusokra történő jelentkezést,
 • milyen jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a tanulók és szüleik.
 • hogyan biztosítjuk a részképességi zavarokban szenvedő diákok számára az esélyegyenlőséget a felvételi vizsgán,

 

 

 

A Bárdos László Gimnázium OM azonosító kódja: 038115

 

 

Amit hasznos (érdemes) tudni a Bárdosról

 

A Bárdos László Gimnáziumban 1987. szeptember 1-jén kezdődött a tanítás. A huszonhét éves intéz­mény mindig rugalmasan és gyorsan alkalmazkodott a társadalmi változásokhoz és a helyi igényekhez. A gimnázium filozófiája, valamint pedagógiai és morális alapokon nyugvó értékrendje e viszonylag rövid idő alatt is népszerűvé és elismertté tette az intézményt: A nyitottság és a nyíltság, a gyermekközpontúság, a hagyo­mánytisztelet és a teljesítményorientáltság – egymás mellett jól megférve – fontos alapelvei az is­kolának.

A tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint a hagyományos rendezvényeken folyó ne­velő-oktató munka eredményeként a tanulók szellemi és fizikai fejlődése, valamint a gimnáziumhoz való érzelmi kötődése jól nyomon követhető. Az idegen nyelvek (angol, német, spanyol, olasz, francia és orosz) magas szintű oktatását az iskola külföldi partnerkapcsolatai (Anglia, Lengyelország, Né­metország,  Románia-Erdély, Ukrajna - Kárpátalja) is segítik.

A modern kor követelményeinek megfelelően iskolánk többféle pályázat részese. Ennek alapján valósult meg a kompetenciaalapú oktatás, és váltunk referenciaintézménnyé. A tatabányai „Kéz a kézben” Program keretében együttműködő – támogató partnerünk a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

A mozgalmas diákélet jól segíti a pedagógiai törekvések megvalósítását. A szórakoztató diákrend­ezvényeken kívül jelentős a kétévenként megrendezésre kerülő Diákbiológus és -környezetvédő Napok. Az iskolában tudományos diákkör, iskolatévé, is­kolarádió, valamint iskolaújság is működik. Az iskolai média szerkesztői közül – az A’ La Bárdos iskola­újsággal együtt – többen országos elismerésben is részesültek.

Az iskola tehetséggondozó alapítványa, a közhasznú Géniusz Alapítvány az iskola tanulói szá­mára biztosít támogatást a versenyeztetéshez, a külföldi utazásokhoz, valamint a téli sítáborhoz és a nyári balatoni táborozáson való részvételhez. Az alapítvány a 11740009-20034285 számon tudja fogadni az adományokat, valamint a személyi jövedelemadó egy százalékát.

 


A 8 évfolyamos gimnáziumi osztály                                                 Kódja: 01

az általános iskolák negyedik osztályos tanulói számára

 

 

Ezen osztálytípusban az osztályt (32 fő) az első idegen nyelvek alapján két csoportra osztjuk:

 • angol csoportra (16 fő)
 • német csoportra (16 fő)

 

Második idegen nyelvet az angol, a német, a spanyol, az olasz, a francia és az orosz közül választhat­nak a tanulók a 9. évfolyamtól.

Központi írásbeli felvételi vizsgát és szóbeli meghallgatást tartunk.

 

A felvételi vizsga tárgyai: anyanyelv (szövegértés) és matematika. A tanulók kompetenciaalapú feladatla­pokat kapnak. Az írásbeli vizsga 2×45 perc. A két írásbeli feladatlap kitöltése között 15 perces szünetet tartunk. A szóbeli meghallgatáson – maximum 20 percben – a tanulók szö­vegértését, kommunikációs készségét és logikus gondolkodását mérjük fel az anyanyelv és a matematika keretében.

A felvételi vizsga elvárásai és követelményei nem elsősorban az elsajátított ismeretek számon­kérését (a lexikális tudás mérését) jelentik. Sokkal inkább azt vizsgáljuk, milyen fejlettek kompetenciái, készségei, képességei, vagyis a 4. osztályos diákok eddig megszerzett ismereteiket milyen módon és mértékben tudják alkalmazni. Az írásbeli vizsga feladatainak várható típusára és minőségére az előző tan­évek felvételi feladatlapjai alapján lehet következtetni. Ezek – a megoldásokkal együtt – a www.oh.gov.hu honlapon megtekinthetők.

Az írásbeli felvételi vizsgán a tanulók teljesítményét a központilag megküldött javítási útmutatók alapján – pontszámokkal – értékeljük. Ugyancsak pontszámmal mérjük a szóbeli meghallgatáson nyújtott teljesítményüket.

 

Az elérhető írásbeli felvételi pontszámok:

- az anyanyelvből elérhető maximális érték                                               50 pont

- a matematikából elérhető maximális érték                                               50 pont

 

Az elérhető szóbeli felvételi pontszámok:

- a szóbeli vizsga maximális érték                                                             25 pont

(Az anyanyelvi és matematika felelet maximális teljesítmény értéke külön-külön 25 pont. Az így szerzett pontszám megfelezésével, a kerekítés szabályai szerint alakul ki a vizsgapontszám.)

 

Az összpontszám tehát                                                                             125 pont

 

Az azonos pontszámot elért tanulók között a matematika írásbeli felvételin kapott magasabb pontszám dönt. Az SNI gyerekek vizsgáztatásánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 51. § (5) alapján járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján biztosítjuk a körülményeket (pl.: hosszabbí­tás a felkészülési időben vagy segédeszköz-használat). Az SNI elbíráláshoz kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát.

 

A nyolc évfolyamos gimnáziumot elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik olyan képessé­gekkel rendelkeznek, amelyek alkalmassá teszik őket egy nyolc évre szóló külön program szerinti spe­ciális tehetséggondozásra. Leginkább tehát azokra számítunk, akik jól koncentrálnak, logikusan gondol­kodnak, megfelelő a szorgalmuk, továbbá akiknek szülei elkötelezettek gyermekük továbbtanulása iránt.

Az 5 évfolyamos gimnáziumi osztály nyelvi elkészítővel, majd emelt szintű nyelvi képzéssel

az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára

 

Az osztályt (32 fő) két csoportra osztjuk az első idegen nyelvek alapján:

 • angol csoportra (16 fő)          Kódja: 02
 • német csoportra (16 fő)          Kódja: 03

 

A képzés nyelvi előkészítő – nulladik – évfolyammal (9. ny -nyelvi előkészítő) indul, majd négy éven keresztül (9–12. évfolyamokon) angolból vagy németből emelt szintű nyelvi képzéssel folytatódik. Érettségi vizsgát 5 év után 12. évfolyamon tesznek a tanulók.

 

A 9. ny évfolyamon heti 12 órában tanulják az angolt vagy a német nyelvet, 6 órában a választott második idegen nyelvet (német, olasz, spanyol, francia, orosz) és 3,5 órában az informatikát. A többi tantárgyból a tanulók meglévő ismereteinek szintre hozása és képességeinek továbbfejlesztése történik.

A 9-12. évfolyamokon az első idegen nyelvet (angol-német) emelt szinten (heti 5-3) a második idegen nyelvet (heti 3-5) órában oktatjuk.

Ezt az osztályt elsősorban azoknak ajánljuk, akik a választott idegen nyelvet komolyan és magas szinten akarják tanulni, kommunikációra képes nyelvtudást szeretnének, ezért középfokú „C” típusú (B2-es) nyelvvizsgát adó, emelt szintű érettségi vizsgát akarnak tenni, amelyet – ki­tartó szorgalommal – már a 12. évfolyam előtt is (optimális esetben már a 10. évfolyam végén!) teljesíthet­nek. Ezen tanulók számára a fennmaradó időben megvan a lehetőség a felsőfokú nyelvvizsgára történő készülésre vagy a második idegen nyelv, illetve más tantárgyak magasabb óraszámban tanulására. Célszerű tehát, hogy a tanulók jó nyelvérzékkel és megfelelő nyelvi alapokkal jelentkezzenek ebbe az osztálytípusba. (Akik nem rendelkeznek megfelelő nyelvi alapokkal, de felvételt nyertek, azoknak – az első tanévben – speciális, szintre hozó foglalkozást szervezünk.)

 

 

4 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi osztály                       Kódja: 04

az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára

 

 

Ebben a képzésben több tantárgyat is (pl. matematika, idegen nyelvek, informatika) emelt óraszámban tanítunk. A tanulókat a 32 fővel induló osztályba a felvételi rangsor alapján vesszük fel. A választott első idegen nyelv lehet angol vagy német. Az osztályon belül legfeljebb két első idegen nyelvi csoport szervezhető.

 

Második idegen nyelvet az angol, a német, a spanyol, az olasz, a francia és az orosz közül választhatnak a tanulók. (A második idegen nyelvi csoportok több osztályból is szerveződhetnek.)

 

A négy évfolyamos általános tantervű osztályt elsősorban azoknak érdemes választaniuk, akik meglé­vő képességeik, érdeklődési körük alapján még nem tudták eldönteni, hogy milyen irányban szeretnének majd továbbtanulni a felsőoktatásban, és akik az első idegen nyelvből akár emelt szintű B2-es érettségi vizsgát is szeretnének tenni, amely a középfokú „C” típusú nyelvvizsgával egyenértékű. Erre az utolsó két évfolyamon (11. és 12.) az emelt szintű érettségire történő felkészítés alapján a lehetőség adott.

 

 


 

A természettudományos és gazdasági orientációjú, 5 évfolyamos gimnáziumi osztály nyelvi előkészítővel és emelt szintű angol nyelvi képzéssel                  Kódja: 05

az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára

 

Ez az osztálytípus nyelvi előkészítővel – nulladik – évfolyammal (9. ny – nyelvi előkészítő) indul, majd négy éven keresz­tül (9–12. évfolyamokon) angolból emelt szintű nyelvi képzéssel folytatódik. A képzés specifikumát a termé­szettudományos és gazdasági irányultság adja azzal, hogy a 10–11. évfolyamokon a természettu­dományos tantárgyakat (fizika, kémia, biológia), valamint a gazdasági irányultságú tantárgyakat (mate­matika, történe­lem) a diákok egységes, de a kerettantervinél magasabb óraszámban tanulják, majd a 11–12. évfolyamokon – a tanulók választása alapján – a matematika, a fizika, a kémia, a biológia és a történelem tantárgyak kö­zül bármely kettőből emelt szintű érettségire való felkészítésen (alapóraszám + 3 óra) vesznek részt. Így a matematika–fizika tantárgyak választásával emelt szintű felkészítést kap­nak a műszaki irányú, a fizika–ké­mia–biológia tantárgyak közül való választás esetén az egészségügyi (orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, állat­orvosi) vagy agrár irányú, a matematika–történelem tantárgyak vá­lasztásával pedig a gazdasági, külkereske­delmi, kereskedelmi és vendéglátó-ipari irányú felsőfokú to­vábbtanuláshoz.

A természettudományos és gazdasági irányultságú öt évfolyamos gimnáziumi osztályt 32 fő­vel indítjuk, ahol első idegen nyelvként minden tanuló angol nyelvet tanul.

A tanulókat a felvételi rangsorban elfoglalt helyük alapján vesszük fel.

 

 

A 9. ny (nulladik) évfolyamon heti 12 órában tanulják az angolt vagy a német nyelvet, 6 órában a választott második idegen nyelvet (német, olasz, spanyol, francia, orosz) és 3,5 órában az informatikát. A többi tantárgyból a tanulók a meglévő ismereteinek szintre hozása és képességeinek továbbfejlesztése történik.

A 9-12. évfolyamokon az első idegen nyelvet (angol-német) emelt szinten (heti 5-3) a második idegen nyelvet (heti 3-5) órában oktatjuk.

 

Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik a meglévő képességeik alapján nagy valószínűséggel műszaki, egészség­ügyi, agrár, gazdasági szakemberek kívánnak lenni, vagy természettudományos tantárgyakhoz kötődő taná­ri pályára készülnek, és megfelelő szorgalommal képesek az angol nyelv emelt szintű tanu­lására is.

 

Mind az 5 évfolyamos, mind a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályokba jelentkező tanulók számára tartunk írásbeli felvételi vizsgát. (Szóbeli felvételi vizsga nincs.)

Az írásbeli felvételi vizsga a központi (kompetenciaalapú) feladatlapok felhasználásával történik.

A felvételi vizsga tárgyai: anyanyelv és matematika.

Az írásbeli vizsga 2×45 perces, és a két írásbeli feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

A felvételi vizsga elvárásai és követelményei nem elsősorban az elsajátított ismeretek mennyiségét (a lexikális tudás mérését) jelentik. Sokkal inkább azt vizsgáljuk, milyen fejlettek a tanulók kompetenciái, készségei, képességei, vagyis az általános iskolában megszerzett ismereteiket milyen módon és mértékben tudják alkalmazni. Az írásbeli vizsga feladatainak várható típusára és minőségére az előző tanévek felvételi feladatlapjai alapján lehet következtetni. Ezek – a megoldásokkal együtt – a www.oh.gov.hu honlapon megtekinthetők.

 

Az elérhető felvételi pontszámok:

1.) A nyelvi előkészítővel induló, majd emelt szintű angol (02) vagy emelt szintű német (03) képzéssel folytatódó öt évfolyamos, valamint az általános tantervű (04) négy évfolyamos gimnáziumi osztályok esetében:

- az anyanyelvből elérhető maximális érték:                                                      50 pont

- a matematikából elérhető maximális érték:                                                      50 pont

- az általános iskolából hozott pontszám maximális érték (10 tantárgyból):     100 pont

(A figyelembe vett tantárgyak közé nem tartoznak a készségtárgyak, valamint a magatartás és szorga­lom sem.)

Az elérhető összes pontszám:                                                                       200 pont

 

2.) A nyelvi előkészítővel induló és emelt szintű angol nyelvoktatást biztosító természettudományos és gazdasági orientációjú, öt évfolyamos gimnáziumi osztály esetében:

- anyanyelvből elérhető maximális érték:                                       súlyozott      40 pont

- matematikából elérhető maximális érték:                                     súlyozott      60 pont

- az általános iskolából hozott pontszám maximális érték (tíz tantárgyból):    100 pont

(A figyelembe vett tantárgyak közé nem tartoznak a készségtárgyak, valamint a magatartás és szorga­lom sem.)

Az elérhető összes pontszám:                                                                       200 pont

 

Azonos pontszám esetén a matematika írásbeli felvételin kapott magasabb pontszámú tanulót rangso­roljuk előre, ha ez is azonos, akkor a jobb magyar nyelvi írásbeli felvételin elért eredményt vesszük figye­lembe.

Az SNI tanulók vizsgáztatásánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011l CXC. törvény 51. § (5) alapján járunk el. Érvényes szakértői vélemény és javaslat alapján biztosítjuk a körülményeket (pl. hosszabbí­tás a felkészülési időben vagy segédeszköz-használat). Az SNI elbírálásához kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a szakértői vélemény másolatát.

 

A gimnáziumi felvételre vonatkozó további tudnivalók

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkező 4. osztályos (10–11 éves)  általá­nos iskolai tanulóknak, illetve a szülőknek most is megvan a lehetőségük arra, hogy az általános iskola közreműködése nélkül – közvetlenül – jelentkezzenek a Bárdos László Gimnáziumba. Ebben az esetben viszont a szülőknek egyoldalú jognyilatkozatot kell tenniük a kért tantárgyi eredmények (osztályzatok) köz­lésének valódiságáról.

A tantárgyi eredmények közlése az általános iskola közreműködése nélkül nem egyszerű, hiszen a tanulók írásos értékelését – iskolaváltás szándéka miatt – kódolni kell osztályzatokra, a jelentkezési lapon az osztályzatokat pedig meg kell jeleníteni. A valóságnak nem megfelelő osztályzatok közlése esetén fenn­tartjuk a jogot arra, hogy a felvételi rangsoron utólag változtassunk, esetleg a felvételit semmisnek tekint­sük. Ilyen esetben a tanuló hátrébb sorolódik, vagy egyáltalán nem nyerhet felvételt.

A megírt írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésére 2014. január 30-án, csütörtök 8:00és15:00 között az iskola könyvtárában (3. emelet, 309-es ajtó) biztosítunk lehetőséget.

Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2014. március 12-ig kifüggesztjük az iskola bejárati ajtajától bal­ra eső ablakfelületen, de megtekinthető lesz az iskola honlapján is.

A végső felvételi döntésről – a Felvételi Központ által visszaküldött lista alapján – 2014. április 25-ig értesítjük az általános iskolákat, a tanulókat, illetve a szülőket. A 4. osztályosok (10-11 éve­sek) esetében csak a felvett tanulókról küldünk értesítést az általános iskoláknak.

 

Jogorvoslati lehetőség

A fel nem vett tanulók vagy szüleik az iskola felvételt elutasító döntése ellen - indokolt esetben -  felülbírálati kérelmet nyújthatnak  be az iskola fenntartójához – a KLIK Tatabányai Tankerület Berczellyné Nagy Marianna igazgató, 2800 Tatabánya, Fő tér 4. - címezve. A kérelmek – határidőn belül – az iskola közvetítésével vagy közvetlenül is benyújthatók.

 


Kedves Tanulók! Tisztelt Kollégák! Tisztelt Szülők!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az írásbeli felvételi vizsgára olyan diákok jelentkeznek, akik­nek – szakbizottság vagy szakorvos által igazoltan – részképességi zavarai vannak, vagy jogszabályban meghatározott betegségben szenvednek, esélyegyenlőségük biztosítása érdekében a szokásostól eltérő módon vizsgázhatnak. Ezeknek a tanulóknak az előzetes írásbeli vizsgára beküldött jelentkezési lapja mellé csatolni kell a szakbizottsági vagy szakorvosi véleményeket is.

A felvételi eljárásról, az egyes osztálytípusokról részletesebb felvilágosítást az is­kola honlapján (www.blg.sulinet.hu), a nyílt napon, a pályaválasztási szülői értekezleteken vagy akár sze­mélyes megkeresés esetén is adunk.

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a sikeres felvételi vizsgával, vala­mint az arról szóló értesítéssel még nem jön létre a tanulói jogviszony. A felvételt ajánló középiskolával – így a Bárdos László Gimnáziummal is – csak a beiratkozást követően áll fenn az új tanulói jogviszony. A beiratkozott tanulóknak már az új iskolájukra vonatkozó jogszabályoknak kell megfelelniük.

Ugyancsak a beiratkozott tanulók, illetve szülei számára kínálkozik lehetőség arra, hogy a hagyo­mányok ápolását, a gimnáziumhoz tartozás érzésének erősítését szolgáló tárgyi jelképeket (pl. jelvény, nyakkendő, sál, blúz, póló) igényeljenek és vásároljanak. Természetesen az iskolai ünnepségeken, belföldi és külföldi képviseletek alkalmából egységes és impozáns megjelenést, valamint az együvé tartozás emelke­dett érzését biztosító „bárdosos jelképek” megvásárlása nem kötelező, hanem önkéntes alapon történ­het, amely független a tanulói jogviszony létrejöttétől.

Szeretettel várunk minden érdeklődő tanulót és szülőt a nyílt napon és a pályaválasztási szülői ér­tekezleten, a komoly szándékkal hozzánk készülőket pedig – jövő szeptembertől – a bárdosos diákok vi­dám közösségébe.

 

 

 

 

 

Tatabánya, 2013. október 24.

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                     Pleier Tamás s.k.

                                                                                                     intézményvezető

Ü T E M T E R V

A legfontosabb időpontok

 

A nyolc évfolyamos gimnáziumba felvételizőknek:

–            nyílt órák                                                       2013. november 26., kedd, 800 óra

– pályaválasztási szülői értekezlet                    2013. december 3., kedd, 1700 óra

– jelentkezési lapok leadása az írásbelire                     2013. december 10., kedd

– központi írásbeli vizsga                                 2014. január 18., szombat, 100 óra

– központi írásbeli pótló vizsga                        2014. január 23., csütörtök, 1400 óra

– szóbeli elbeszélgetés                                      2014. február 27–28., csütörtök-péntek

– a hivatalos jelentkezési lapok beérkezése      2014. február 14., péntek

 

 

 

A jelentkezési lapok mind az általános iskolában,
mind a Bárdos László Gimnáziumban beszerezhetők.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelentkezés az általános iskola közreműködése nélkül
– közvetlenül a gimnáziumban – is lehetséges.

 

 

A felvételi vizsgára érkező tanulóknak az írásbeli és szóbeli vizsga megkezdésének időpontja előtt tizenöt perccel meg kell érkezniük.

 

Az öt és négy évfolyamos gimnáziumba felvételizőknek:

– nyílt nap                                                        2013. november 29., péntek, 1200 óra

– pályaválasztási szülői értekezlet                    2013. december 2., hétfő, 1700 óra

– jelentkezési lapok leadása az írásbelire          2013. december 10., kedd

– központi írásbeli vizsga                                 2014. január 18., szombat, 1000 óra

– központi írásbeli pótló vizsga                        2014. január 23., csütörtök, 1400 óra

– a hivatalos jelentkezési lapok beérkezése      2014. február 14., péntek

 

 

 

A nyílt nap, a szülői értekezlet, valamint a központi írásbeli felvételi vizsga
is a Bárdos László Gimnáziumban lesz.

 

 

 

 

Hírek

 • Nyári táborok!
  2014-06-02 17:43:25

  Ha szeretnél még osztálytársaiddal, ismerőseiddel nyáron együtt lenni, jelentkezz az angol vagy a kerékpáros táborba. Mind a két tábor a Balaton mellett lesz.

 • Újítások
  2013-09-18 20:29:06

  A chat-szoba fül alatt a chat-et találod,a rajzpad fül alatt pedig egy Flash-en alapuló rajztábla van

 • Vaktérkép gyakorlása!
  2013-01-21 23:28:17

  A következő oldal segíthet a térképes feladatok gyakorlásában:http://geolearn.fw.hu/

Szavazás

Milyen az oldal
2
10
9
8
7
6
5
4
3
1
Nem válaszol
Asztali nézet